Tüzüğümüzde belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri ve bunlara hilaf olmamak kaydıyla dernek iç düzenlemelerindeki hükümler uygulanmaktadır.

Tüzüğümüz uyarınca dernek içi düzenlemeler, sırasıyla yönetmelik, genelge ve yönergelerden oluşmakta ve yönetmelikler, büyük konsey; genelgeler, yönetim kurulu; yönergeler ise komiteler tarafından yayımlanmaktadır.

Genel kurul kararları tüzük hükmünde olup tüm dernek içi düzenlemelerin öncesinde gözetilmektedir. 26.03.2016 tarihli Dernek İçi Düzenlemeler Yönetmeliği uyarınca usulüne göre yürürlüğe konulmuş yönetim ve denetim kurullarının kararları ise genelge hükmündedir.

Dernek internet sitesinin Dernek Mevzuatı sayfasıyla alt sayfaları, aynı yönetmelikte tarif edilen Dernek İçi Düzenlemeler Kütüğü olarak işletilmektedir.

Derneğimizin kuruluş ilkelerini temelini oluşturan tüzüğümüz ve dernek içi mevzuat gereği tüzük hükmünde sayılan Genel Kurul Kararları bu sayfada yayımlanmaktadır.

FİSA Dernek Tüzüğü

Dezavantajlı Gruplar Olarak Gözetilecek Kişilerin Tanımlanmasına Dair Genel Kurul Kararı

Mülklere İlişkin Tasarruflar ve İktisadî Faaliyetlere İlişkin Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesine Dair Genel Kurul Kararı

Aidatlar ve Sivil Toplum Faaliyetlerine İlişkin Büyük Konseye Yetki Devredilmesine Dair Genel Kurul Kararı

Dernek içi mevzuatın temelini oluşturan yönetmelikler bu sayfada yayımlanmaktadır.

Dernek İçi Düzenlemeler Yönetmeliği

Büyük Konseyin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Genelgeler ile genelge hükmündeki yönetim ve denetim kurulu kararları bu sayfada yayımlanmaktadır.

Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi Hakkında Yönetim Kurulu Kararı

Öğrenim Bursları Komitesinin Teşkili ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge

Çalışma ve ihtisas komiteleri tarafından hazırlanarak Yönetim Kurulu onayı ile yürürlük kazanan yönergeler bu sayfada yayımlanmaktadır.

Düzenli Öğrenim Bursları Yönergesi