Tüzüğümüzde belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri ve bunlara hilaf olmamak kaydıyla dernek iç düzenlemelerindeki hükümler uygulanmaktadır.

Tüzüğümüz uyarınca dernek içi düzenlemeler, sırasıyla yönetmelik ve tebliğlerden oluşmakta ve yönetmelikler, yönetim kurulu; tebliğler ise yönetim kurulu tarafından yetkilendirilen birimlerce yayımlanmaktadır.

Genel kurul kararları tüzük hükmünde olup tüm dernek içi düzenlemelerin öncesinde gözetilmektedir.

Dernek internet sitesinin Dernek Mevzuatı sayfasıyla alt sayfaları, aynı yönetmelikte tarif edilen Dernek İçi Düzenlemeler Kütüğü olarak işletilmektedir.

Derneğimizin kuruluş ilkelerini temelini oluşturan tüzüğümüz ve dernek içi mevzuat gereği tüzük hükmünde sayılan Genel Kurul Kararları bu sayfada yayımlanmaktadır.

Güncel Tüzük
Doğrulama Kodu: c96fd03b-e53b-4c34-96be-12a946436303

Tüzük (19.01.2015 – 20.03.2022)

Bazı Hususlarda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesine Dair Genel Kurul Kararı

Dernek içi mevzuatın temelini oluşturan yönetmelikler bu sayfada yayımlanmaktadır.

Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik

Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik Eki
(Ek 1 – Yıllık Merkez Beyannamesi Örneği)

Bilgilendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Çocuk Hakları Merkezinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik

Dernek İçi Düzenlemeler Yönetmeliği

Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik

İnsan Kaynakları ve Personel Tazminat Politikasına İlişkin Yönetmelik

Sosyal Sorumluluk Politikasına İlişkin Yönetmelik

Yönetim kurulu ve yetkili birimlerce yayımlanan tebliğler bu sayfada yayımlanmaktadır.

Mutat İşletim Süreçleri Tebliği

Kurumsal işlemlerde uygulanmakta olan ve rehber niteliğinde kamuya ilan edilen tarife ve cetveller bu sayfada yayımlanmaktadır.

Psikolojik Hizmetlerde Uygulanacak Ücret Tarifesi

Psikolojik Hizmetlerde Uygulanacak Hizmet Tarifesi (01.02.2024)

Psikolojik Hizmetlerde Uygulanacak Hizmet Tarifesi (01.02.2023)

Psikolojik Hizmetlerde Uygulanacak Hizmet Tarifesi (01.02.2022)

Psikolojik Hizmetlerde Uygulanacak Hizmet Tarifesi (01.02.2021)

Psikolojik Hizmetlerde Uygulanacak Hizmet Tarifesi (01.02.2020)

Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve iç düzenlemeler bu bölümde yayımlanmaktadır.

Dernek tüzüğünün 20.03.2022 tarihine dek yürürlük arz eden hükümleri uyarınca dernek içi düzenlemeler, sırasıyla yönetmelik, genelge ve yönergelerden oluşmakta ve yönetmelikler, büyük konsey; genelgeler, yönetim kurulu; yönergeler ise komiteler tarafından yayımlanmaktadır. 26.03.2016 tarihli Dernek İçi Düzenlemeler Yönetmeliği uyarınca usulüne göre yürürlüğe konulmuş yönetim ve denetim kurullarının kararları ise genelge hükmündedir.

Dezavantajlı Gruplar Olarak Gözetilecek Kişilerin Tanımlanmasına Dair Genel Kurul Kararı (İlga tarihi: 20.03.2022)

Mülklere İlişkin Tasarruflar ve İktisadî Faaliyetlere İlişkin Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesine Dair Genel Kurul Kararı (İlga tarihi: 20.03.2022)

Aidatlar ve Sivil Toplum Faaliyetlerine İlişkin Büyük Konseye Yetki Devredilmesine Dair Genel Kurul Kararı (İlga tarihi: 20.03.2022)

Büyük Konseyin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (İlga tarihi: 20.03.2022)

Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi Hakkında Yönetim Kurulu Kararı (İlga tarihi: 20.03.2022)

Öğrenim Bursları Komitesinin Teşkili ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge (İlga tarihi: 23.03.2022)

Düzenli Öğrenim Bursları Yönergesi (İlga Tarihi: 23.03.2022)