Kurumsal

FİSA'ya kimler üye olabilir?

Tüzük gereği derneğe üye olmak isteyen ve mevzuatın öngördüğü diğer koşulları taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

  • Üyelik başvuru tarihi itibariyle yirmi dört(24) yaşını doldurmuş olmak
  • Fiil ehliyetine ve medeni haklara sahip olmak
  • En az lise veya dengi öğretim kurumlarından mezun olmak
  • Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda gönüllü çalışmayı amaç edinerek kabul etmek
  • Dernek üyelerinden en az ikisinin referansını haiz olmak

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin üyeliği için ise yukarıda sıralanan şartlara ek olarak Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olma şartı gözetilmektedir.

Tüzel kişiler (şirket, vakıf, diğer dernekler vb.) üyeliğe kabul ediliyor mu?

Hayır, tüzel kişiler derneğe üye kaydedilememektedir.

Dezavantajlı grup ne demek?

Hazırlanıyor.

Psikolojik hizmetler ücret tarifesini hangi yetkiye dayanarak yayımlıyorsunuz?

Dernek tarafından yürütülen projelerde ya da sağlık destek fonu kapsamında psikolojik destek giderlerinin karşılanmasına karar verilen yararlanıcılar için her yıl üst limit olarak belirlenen tutarlar, Psikolojik Hizmetlerde Uygulanacak Ücret Tarifesi adıyla yayımlanmaktadır. Kurumsal işlemlerde uygulanmakta olan ve rehber niteliğinde kamuya ilan edilen bu tarife FİSA dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlar için herhangi bir bağlayıcılık arz etmemektedir.

Cem Yılmaz'a nasıl ulaşabilirim?

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği, 2015 yılında kurulan bir dernek olup sanatçı Cem Yılmaz’ın benzer isimli ticarî girişimi (CMYLMZ|FikirSanat) ile bağlantılı değildir.

Burs ve Destekler

Kimlere burs veriliyor?

FİSA tarafından asgari dört(4) yıllık yüksek öğrenimine sınıf tekrarı yapmaksızın devam eden ve maddi yetersizlik yaşayan öğrencilere burs sağlanmaktadır. Türkiye’deki devlet ya da vakıf üniversiteleri ile ÖSYM yerleştirmesiyle öğrenci kabul eden asgari dört yıllık yerli lisans programlarının öğrencileri burs başvurusunda bulunabilir.

Başka bir kurumdan burs almak FİSA'ya burs başvurusuna engel midir?

Hayır, KYK dâhil başka herhangi bir kurumdan öğrenim kredisi ya da bursu alıyor olmak FİSA burslarına engel teşkil etmez. Ne var ki burs sağlayan diğer kurum veya kuruluşlara (onaylanması halinde) FİSA’dan burs aldığınızı beyan etmenizi öneririz.

FİSA’dan burs almaya hak kazandım. Bursum nasıl gönderilecek?

Burs tutarları, başvuru formunda beyan ettiğiniz TL cinsinden vadesiz mevduat hesabınıza burs dönemindeki her ayın 15 ile 25. günleri arasında otomatik olarak aktarılmaktadır.

Kimlere sağlık desteği sağlanıyor?

İhtiyaç sahiplerinin sağlık operasyonları ve medikal ürünlere erişimine destek olabilmek amacıyla alınan özel başvuruların değerlendirilmesi sonucu, dezavantajlı gruplara mensup kişiler öncelik arz etmek kaydıyla sağlık desteği sağlanmaktadır.

Sağlık Destek Fonu kapsamında nakit desteği bulunuyor mu?

Hayır, FİSA Sağlık Destek Fonu kapsamında yalnızca ayni yardım (fatura vb. maliyet belgesi karşılığı maliyetin tümüyle ya da kısmen ödenmesi) yapılmaktadır.

Proje Uygulamaları

Yurdumuzda çok sayıda muhtaç vatandaş varken neden mültecilerle ilgili projeler yürütüyorsunuz?

Hazırlanıyor.

Mültecilere yönelik geri gönderme politikası işletiyor musunuz?

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği, iltica ve sığınma süreçlerine ilişkin kayıt, başvuru, koruma talebi vb. işlemlerde herhangi bir yetkiyi haiz olmayıp sığınmacı veya mültecilerin yerleştirilmesi, geçici korunmaya alınması, geri gönderme ya da üçüncü ülkelere yerleştirme hususlarında da icracı değildir.

Engellilere yönelik programlarınız bulunuyor mu?

Halihazırda engelli bireylere yönelik bir programımız bulunmamakla birlikte kurumsal deneyim ve kapasitemizle paydaşı olabileceğimiz programların yürütülmesi mümkündür.